Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”)

V tomto dokumentu naleznete informace, jaké osobní údaje o Vás na základě vyplnění poptávkového formuláře zpracováváme, na základě jakého důvodu, k jakým účelům, komu je předáváme a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je BigMat CZ, obchodní družstvo, se sídlem Sezemická 2757/2, 19300 Praha 9 - Horní Počernice, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 7499, IČ: 24692859 (dále jen “BigMat” nebo „správce“).

Jaké údaje o vás BigMat zpracovává?

BigMat zpracovává výhradně údaje, které mu poskytnete v rámci odeslání poptávkového formuláře.

BigMat jakožto správce, zpracovává pouze následující osobní údaje:

a) Identifikační údaje, tj. jméno, příjmení

b) Kontaktní údaje, tj. telefonní číslo, e-mailová adresa.

Proč BigMat osobní údaje zpracovává a za jakým účelem?

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu (tzn. poskytnutého v rámci poptávkového formuláře na našich webových stránkách). Účelem udělení tohoto souhlasu je Vaše zařazení do databáze zákazníků pro účely nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle z.č. 480/2004 Sb..

Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným požadavkem a je zcela dobrovolné. Zdrojem údaje jste Vy sami, tím že své osobní údaje vyplníte v příslušných elektronických formulářích. Udělený souhlas se zpracováním údajů můžete samozřejmě kdykoliv odvolat.

Odvolání můžete provést následujícími způsoby:

 • Telefonicky na čísle: +420 776 777 867
 • E-mailem na: info@bigmat.cz
 • Písemně na adrese: Sezemická 2757/2, 193 00 – Praha 9

Jaká je doba zpracování osobních údajů?

Osobní údaje, které BigMat zpracovává, jsou uchovávány po dobu, na kterou je souhlas udělen.

Kdo osobní údaje zpracovává?

Všechny výše uvedené osobní údaje zpracovává BigMat jako správce. Zpracování osobních údajů probíhá pouze v rámci České republiky. Údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně, v informačních systémech správce za účelem nabízení zboží a služeb a pro zasílání elektronických obchodních sdělení.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zákonem, nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

V souvislosti s poskytnutím Vašich osobních údajů máte při zpracování svých osobních údajů správcem následující práva:

 • a) Právo na přístup: Subjekt údajů má právo vědět, jaké údaje a které kategorie údajů o něm BigMat zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo je zpracovává kromě správce BigMat a jaká má další práva související se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů má právo požádat BigMat o potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup může požádat také o kopii zpracovávaných osobních údajů
 • b) Právo na opravu. Pokud subjekt údajů zjistí, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, aby je správce bez zbytečného odkladu opravil, popř. doplnil.
 • c) Právo na výmaz (právo být zapomenut). V některých případech má subjekt údajů právo, aby správce jeho osobní údaje vymazal. Právo na výmaz se nicméně neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právních povinností správce, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce. Vaše osobní údaje budou tedy bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • údaje již správce nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovával,
  • osobní údaje zpracovává správce protiprávně,
  • subjekt údajů využije svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) nebo
  • pokud subjekt údajů odvolá svůj udělený souhlas
 • d) Právo na omezení zpracování. V některých případech je možné kromě práva na výmaz využít právo na omezené zpracování osobních údajů. Toto právo umožňuje subjektu údajů požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a tyto údaje nebyly po omezenou dobu předmětem žádných dalších operací zpracování.
 • e) Právo na přenositelnost. Subjekt údajů má právo získat od správce všechny své osobní údaje, které správci sám poskytl a které o něm správce zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby mohl správce na žádost subjektu údajů údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracovává automatizovaně ve svých elektronických databázích. Touto formou tedy nemůže dojít k přenosu všech údajů, které subjekt údajů vyplnil ve formulářích pro soutěže či akce.
 • f) Právo vznést námitku proti zpracování. Námitky je možné vznést proti zpracování pro účely přímého marketingu. V případě obdržení námitky bude omezeno zpracování osobních údajů a bude provedeno věcné posouzení námitky za účelem zjištění oprávněných důvodů zpracování. V případě prokázání, že neexistují oprávněné důvody, musí správce osobní údaje bez zbytečného odkladu přestat zpracovávat.
 • g) Právo podat stížnost

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje zpracovává správce neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může vedle využití práva na výmaz a práva na omezení zpracování podat stížnost.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, je možné se obracet na BigMat, Sezemická 2757/2, 193 00 – Praha 9. Máte právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti správcem. Více informací o právech subjektů osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo subjektu údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

NAŠI DODAVATELÉ
Quick-mix
ExcelMix
Baumit
Satjam
Presbeton
UO TEX, s.r.o.
Sepos
Murexin
Bramac
Weber
Mediterran
Raven CZ a.s.
Heluz
Toptrade
Likov
Schiedel
Silka
Mapei
HET
Koupelny JaS
Tomegas
FEROBET s.r.o.
Hasoft
Fischer
Démos trade
Fakro
TOPWET
PCI
LANIT PLAST
MEA
Ciko
Dörken
KVK Parabit
Gutta
VASPO
ACO
Diton
Best
Porotherm
MK keramika
BigMat
Ven
Cobra
Midas
Winklmann
Egibi
Soudal
Ytong
Bachl
Itadeco
Franken Maxit s.r.o.
Narex
Pilecký
Caparol
SIKA
Jafholz
Austrotherm
Tondach
PROFIFIX
Bosch
Den Braven
Isover
Fibran
Readymat Obchodní s.r.o.
XTline
Kooperativa VOD
Pattex
VELUX Česká republika, s.r.o.
Stanley Black&Decker
Nypro
ROKOSPOL
HPI
MarexTrade s.r.o.
Xella
KM Beta
Dewalt
Knauf Insulation
POL-SKONE
Ciret
BMI icopal vedag
EURO NÁŘADÍ
Knauf
JAP FUTURE
Těsmat
TopKraft
Styrotrade
Rockwool
Porfix
RECTOR Česká Republika
CEMIX
Keramika Soukup
LIAS Vintířov
Semin
Scrigno
Mistral
CS Beton
Heidelberg Materials
RÁJ DŘEVA Třebíč
Acara Praha
Rigips
ASKO
Primalex
Hašpl
Top Teramo
Fermacell
Profibaustoffe
Betonpres
HACO
Ceresit
Beton Hronek
Koelner